1e – Naar zero emissie Bouwmaterieel

Van ambitie naar doen

In het Klimaatakkoord – als Nederlandse uitwerking van de afspraken van Parijs voor Nederland – is afgesproken dat het Rijk met de medeoverheden in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair gaat werken in hun projecten in de Grond- Weg- en Waterbouw. Binnen het Rijk lopen verschillende programma’s om hieraan vorm te geven. Voor vijf bepalende werksoorten zijn er de afgelopen tijd analyses (‘roadmaps’) gemaakt van de mogelijke maatregelen, de marksituatie en de termijnen waarop maatregelen kunnen worden geïmplementeerd. Het gaat dan om roadmaps voor Wegverharding, Kunstwerken, Spoor, Kustlijnzorg & Vaargeulonderhoud, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel. Onderdeel van de roadmaps is vermindering van emissies van het bouwmaterieel dat bij werken wordt ingezet. De noodzaak om hier werk van te maken is ook onderkend in het Schone Luchtakkoord (onderdeel mobiele werktuigen) en vanuit de stikstofaanpak. Dit heeft geresulteerd in een routekaart Schoon- en Emissieloos Bouwen.

Hoe kunnen gemeenten en andere publieke opdrachtgevers uitvoering geven aan de doelstelling om de emissies door bouwmachines te verminderen? De gemeente Den Haag zal presenteren hoe zij door gebruik te maken van de productbladen van BouwCirculair niet langer pilots met  duurzaam bouwmaterieel in de GWW uitvoert, maar tracht stapsgewijs te werken aan een structurele verduurzaming.

Presentatie 1e-DvdC-Klimaatneutrale-infra-12-10-2022.pdf

Presentatie 1e-DvdC-Emissieloos-Bouwen-12-10-2022.pdf

 

  Marc de Rooy – ministerie van I en W

  Thimo de Nijs – gemeente Den Haag